Smluvní ujednání pro použití internetové a desktopové aplikace Datarios

dle z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen „autorský zákon“)
a dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Před vytvořením uživatelského účtu nebo použitím aplikace si pečlivě přečtěte toto smluvní ujednání.

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NEBO POUŽITÍM INTERNETOVÉ NEBO DESKTOPOVÉ APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TOHOTO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, UŽIVATELSKÝ ÚČET NEVYTVÁŘEJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE.

I. Definice

Provozovatelem Aplikace je společnost K – system. CZ s.r.o., se sídlem Třebíč – Podklášteří, U Kuchyňky 180/2, PSČ 674 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 56909.

 

 • Aplikace je pro účely tohoto Smluvního ujednání softwarová aplikace Datarios provozovaná ve formě webových stránek, dostupných v internetovém prohlížeči na adrese https://app.datarios.cz (dále jen „webové stránky“). Aplikace je webová služba sloužící primárně jako univerzální komunikační kanál mezi informačními (ERP) systémy třetích stran, zejména pro přenos účetních dokladů mezi jednotlivými ERP systémy stejných nebo odlišných poskytovatelů.
 • Desktopová aplikace je pro účely tohoto Smluvního ujednání forma Aplikace, kterou je možné si stáhnout prostřednictvím internetové stránky https://app.datarios.cz a provozovat ji na desktopovém zařízení s podporovaným operačním systémem společně s ERP systémem třetí strany.
 • Aplikacemi je pro účel tohoto Smluvního ujednání společně Aplikace a Desktopová aplikace, nevyplývá-li z kontextu konkrétního ustanovení jiný význam.
 • ERP systém je pro účely tohoto Smluvního ujednání ERP systém ve formě internetové, mobilní nebo desktopové aplikace provozovaný třetí stranou, který je uživatel oprávněn užívat na základě ujednání mezi uživatelem a třetí stranou.
 • Uživatelem Aplikace a Desktopové aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet a která odpovídá definici podnikatele dle § 420 a násl. OZ.
  II. Úvodní ustanovení
 1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání Aplikace a Desktopové aplikace provozovaných Provozovatelem. Pro užívání Desktopové aplikace se ustanovení tohoto smluvního ujednání použijí přiměřeně.
 2. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla a vyplnění údajů o Uživateli a osobě oprávněné jednat za Uživatele, a jejich následné ověření skrze jedinečný kód zaslaný do datové schránky Uživatele. Pro vytvoření uživatelského účtu je nezbytné mít zřízenu datovou schránku a povolen příjem poštovních datových zpráv.
III. Licenční ujednání
 1. Aplikace jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy majetková práva k dílu je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat Provozovatel.
 2. Provozovatel uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace a Desktopové aplikace.
 3. Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace nebo Desktopové aplikace, kterými Provozovatel nahradí nebo doplní původní Aplikaci nebo Desktopovou aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
 4. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci nebo Desktopovou aplikaci jakýmkoli způsobem, který by jakkoli narušoval práva Provozovatele. Provozovatel Aplikace a Desktopové aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která uživateli nebyla výslovně udělena.
 5. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.
IV. Práva a povinnosti uživatelů
 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace nebo Desktopové aplikace přijímat a odesílat elektronické účetní doklady, ukládat je a evidovat a importovat či exportovat data do nebo z Aplikace či Desktopové aplikace, případně do nebo z dalších aplikací a služeb poskytovaných Provozovatelem nebo ERP systémů, a to v rozsahu, v jakém to Aplikace či Desktopová aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje. Seznam podporovaných (kompatibilních) ERP systému je dostupný na adrese www.daratios.cz.
 2. Přijetí dokladu kterýmkoliv Uživatelem je podmíněno vzájemným souhlasem odesílajícího a přijímajícího Uživatele (v aplikacích označováno jako „navázání partnerství“). Navázáním partnerství Uživatel souhlasí s použitím dokladu v elektronické podobě dle § 26 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Bez navázání přátelství s Uživatele není možné doklad od takovéhoto uživatele přijmout ani takovému Uživateli odeslat.
 3. Akci navázání partnerství lze kdykoliv odvolat. Vytvořením účtu je pro účely fakturace úplaty za užívání Aplikací navázáno partnerství mezi Uživatelem a Provozovatelem. Tuto akci nelze zrušit ani odvolat.
 4. Vygenerování dokladu a příjem dokladu (uložení dokladu do Uživateli přidělené kapacity cloudového uložiště) zajišťuje ERP systém podle dat vložených vyhotovitelem nebo příjemcem dokladu. Provozovatel neručí za pravost a správnost dokladu ani jeho jednotlivých částí.
 5. Uživatel nesmí Aplikaci nebo Desktopovou aplikaci pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence či jakýmkoli jiným způsobem ji poskytovat k užívání třetím osobám.
 6. Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace nebo Desktopové aplikace Uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto Smluvní ujednání, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů.
 7. Provozovatel je oprávněn zrušit účet Uživatele, pokud je takový účet neaktivní déle než 6 měsíců.
 8. Uživatelský účet lze zrušit ke sjednanému dni na základě písemné žádosti Uživatele doručené Provozovateli.
 9. Veškerý nevyčerpaný kredit na uživatelském účtu bude Uživateli vrácen na číslo účtu, z něhož byl tento kredit na uživatelský účet načerpán, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne zrušení uživatelského účtu.
 10. Zrušením uživatelského účtu dochází k ukončení veškerých služeb v Aplikaci a Desktopové aplikaci a současně k vymazání veškerých dat v Aplikaci a Desktopové aplikaci
V. Úplata za užívání Aplikace a Desktopové aplikace
 1. Aplikace nebo Desktopová aplikace jsou poskytovány jako předplacené služby dle aktuálního ceníku Provozovatele dostupného na adrese https://www.datarios.cz (dále jen „ceník“). Provozovatel je oprávněn ceník jednostranně změnit, a to uveřejněním nového ceníku na uvedených internetových stránkách. Ustanovení čl. X. odst. 4 těchto Smluvních ujednání se použije na změnu ceníku obdobně.
 2. Do 15 dní ode dne připsání platby na účet Provozovatele vystaví Provozovatel Uživateli fakturu/daňový doklad, který Uživateli doručí na jeho uživatelský účet v Aplikaci nebo Desktopové aplikaci.
 3. V případě nedostatečného kreditu na uživatelském účtu Uživatele není možné přijímat ani odesílat doklady skrze aplikace, uživatelský účet však stále zůstává přístupný a aktivní.
VI. Dodací a Platební podmínky
 1. Dle sumy vložených finančních prostředků bude Uživateli na jeho uživatelský účet připsán kredit. Kreditem se rozumí počet dokladů, které je Uživatel oprávněn odeslat nebo přijmout prostřednictvím aplikací. Změna ceníku nemá vliv na již připsanou výši kreditu.
 2. Úplatu za užívání aplikací lze provést výhradně prostřednictvím platební karty skrze platební bránu.
 3. Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 4. Platba kartou. Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
 5. Platba bankovním převodem. Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
 6. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do Aplikace. Platba je potvrzena okamžitě. Bez odkladu budou vložené finanční prostředky připsány jako kredit na Váš uživatelský účet.
 7. V případě potřeby je možné spojit se s provozovatelem platební brány na níže uvedených kontaktech:
  • ComGate Payments, a.s.
  • Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  • E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  • Tel:  +420 228 224 267
 8. Provozovatel je oprávněn změnit provozovatele platební brány bez předchozího souhlasu Uživatele.
VII. Odpovědnost za vady
 1. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s obecně závaznými právními předpisy a za správnost a úplnost dalších výstupů ERP systémů třetích stran. Aplikace přenášejí doklady mezi ERP systémy, aniž by jejich obsah (doklady) jakkoliv modifikovala nebo kontrolovala, Aplikace nemají ani možnost takovouto modifikaci nebo kontrolu provést. Modifikací a kontrolou dle tohoto odstavce se myslí jakákoliv změna nebo ověření projevu vůle vystavovatele dokladu.
 1. Provozovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace nebo Desktopové aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny Uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli Provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace nebo Desktopové aplikace, neodborným zásahem do Aplikace nebo Desktopové aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené zavirováním lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení Uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace nebo Desktopové aplikace se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě. Webové stránky mohou Uživatele odkázat na jiné internetové stránky, přičemž Provozovatel není v žádném ohledu odpovědný za obsah, dostupnost nebo jiné aspekty těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele.
VIII. Ochrana osobních údajů
 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOU“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 2. Pro účely aktivace služby a komunikace s Uživatelem v rámci poskytování Aplikace a Desktopové aplikace Provozovatel zpracovává identifikační údaje Uživatele, registrovanou e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo sdělené mu Uživatelem. Uživatel zřízením uživatelského účtu uděluje souhlas Provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů. Způsoby zpracování jsou zejména shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava, zpřístupňování, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má Uživatel za účelem využívání Aplikace nebo Desktopové aplikace aktivní uživatelský účet.
 3. Zpracování osobních údajů Uživatele se děje také za účelem zasílání informací souvisejících s Aplikací a Desktopovou  aplikací (případně i dalších aplikací, které jsou užívány pod stejným uživatelským účtem), souvisejících s vývojem legislativy dotýkající se Aplikace a Desktopové aplikace a pro marketingové účely Provozovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu, po kterou má uživatel  aktivní uživatelský  účet s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 4. Uživatel zřízením uživatelského účtu dává Provozovateli souhlas s přijímáním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Uživatel tento souhlas může kdykoli odvolat zasláním žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení provozovateli na adresu gdpr@datarios.cz.
 5. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikacemi. Provozovatel může tyto informace využívat, dokud jsou ve formě, která Uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 6. Uživatel zřízením uživatelského účtu souhlasí s tím, že veškeré zde poskytnuté údaje mohou být Provozovatelem (správcem) poskytnuty jeho mateřské společnosti, dceřiným společnostem, nebo jiným subjektům v rámci koncernu.
 7. Uživatel zřízením uživatelského účtu souhlasí s využitím informací v databázi, tj. souhrnem veškerých dat nacházejících se v Aplikaci nebo Desktopové aplikaci (netýká se osobních údajů uživatele), a to pro obchodní a jiné účely Provozovatele nebo pro obchodní a jiné účely partnerů Provozovatele.
 8. Souhlasy platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.
 9. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle čl. 12 – 22 GDPR, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování a opravu nesprávných nebo nepřesných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Uživatel si je vědom, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů nemůže Provozovatel zajistit správnou funkčnost Aplikace nebo Desktopové aplikace.
 10. Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze zasláním odvolání na adresu abc@k-system.cz.
 11. Uživatel má dále právo:
  1. Být informován o zpracování svých osobních údajů
  2. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho osobním údajům
  3. Na opravu poskytnutých osobních údajů
  4. Na výmaz poskytnutých osobních údajů
  5. Na omezení zpracování osobních údajů
  6. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/
 12. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@k-system.cz
  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@k-system.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu. Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 13. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 14. Uživatel bere na vědomí, že ostatním Uživatelům Aplikací mohou být prostřednictvím Aplikací zobrazeny skutečnosti týkající se kredibility Uživatele dostupné z veřejných seznamů a rejstříků, jako je vstup Uživatele do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, označení Uživatele jako nespolehlivého plátce, jakož i informace získané o Uživateli od ostatních Uživatelů nebo používáním Aplikací Uživatelem (reference apod.).
 15. Problematiku ochrany osobních údajů dále podpůrně upravují obecné Zásady ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele, a to na https://www.datarios.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
IX. Závěrečná ustanovení
 1. Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace nebo Desktopové aplikace, je nutné provádět nepravidelnou údržbu Aplikací. Uživatel bere na vědomí, že v době provádění údržby nejsou Aplikace dostupné, Provozovatel může provádět úpravy aplikací, přidávat nové funkce a vlastnosti.
X. Závěrečná ustanovení
 1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto Smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí Uživatel s tímto Smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.
 2. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu, zánikem Uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.
 3. Je-li některá část tohoto Smluvního ujednání neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání tohoto Smluvního ujednání, smluvní vztahy tímto Smluvním ujednáním neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 OZ.
 4. Toto Smluvní ujednání může být Provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na https://www.datarios.cz a zasláním zprávy s oznámením na uživatelský účet prostřednictvím Aplikace, Desktopové aplikace nebo prostřednictvím emailu na registrovanou emailovou adresu. Uživatel má právo takovou změnu Smluvního ujednání písemně odmítnout a svůj uživatelský účet zrušit.
 5. Podle takto změněného Smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového Smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního Smluvního ujednání.
 6. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.
 7. Smluvní ujednání je zveřejněno na webových stránkách Provozovatele a v tištěné podobě je k dispozici na adrese sídla Provozovatele.
 8. Smluvní ujednání je platné od 1.1.2021.

 

 K – system. CZ s.r.o. 

 

Za podpory: